Ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ και εξυπηρέτηση του πολίτη PDF Εκτύπωση E-mail
Τεχνολογία
του Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου*   
Τρίτη, 08 Απριλιου 2008 00:00

Η ψηφιακή οικονομία αξιοποιεί τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στον τομέα της οικονομίας, με στόχο να διαμορφώσει ένα φιλικό και ισόνομο περιβάλλον προς τον πολίτη. Ο στόχος αυτός συνάδει με ένα πλαίσιο αμοιβαίας συνδρομής, όπου η ευημερία του πολίτη εκπορεύεται από την ευημερία του κράτους, και αντίστροφα.

Η γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αποτελεί κύρια τεχνολογική μονάδα στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας. Αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά ηλεκτρονικές υπηρεσίες, διαθέσιμες σε 24ωρη βάση. Κινητήρια δύναμη αποτελεί το διαρκές αίτημα των πολιτών για ταχύτερες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες.

Η διαδικτυακή πύλη του υπουργείου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, το γνωστό TAXISnet, αποτελεί ίσως το πιο δυναμικό πεδίο ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα μας. Ηδη ο βασικός κύκλος φορολογικών συναλλαγών του πολίτη δύναται να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με άμεσο στόχο το 90% των δυνατών συναλλαγών να είναι εφικτό μέσω του διαδικτύου, χωρίς δηλαδή φυσική παρουσία στην εφορία.

Σήμερα, το Νέο TAXISnet δημιουργείται με πληθώρα νέων υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες εξελίξεις της τεχνολογίας και του διαδικτύου.

Κάθε ενδιαφερόμενος που πιστοποιείται στο TAXISnet μπορεί να υποβάλει μέσω του διαδικτύου: Περιοδικές και Εκκαθαριστικές Δηλώσεις Φ.Π.Α., Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3 και Ε9) με άμεση εκκαθάριση, Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (VIES), Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών, Οριστικές Δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, Δηλώσεις Πώλησης Πετρελαίου Θέρμανσης και Δηλώσεις Μεταβολής Στοιχείων Οχημάτων. Ακόμα μπορεί να παραλάβει: Εγκυρο Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, Εγκυρο Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος, Εγκυρο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της, Αντίγραφα των Δηλώσεων που έχει, κατά καιρούς, υποβάλει ηλεκτρονικά και έντυπα και δηλώσεις του υπουργείου που χρησιμοποιούνται συχνότερα σε συναλλαγές.

Κάθε φορέας, αποδέκτης πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται ειδική πιστοποίηση, μπορεί να ελέγξει μέσω διαδικτύου την εγκυρότητα: της Φορολογικής Ενημερότητας, του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και του αριθμού ΦΠΑ-VIES.

Επιπρόσθετα, δρομολογήθηκε και η παροχή τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του έργου ICISnet. Ηδη παρέχεται με μεγάλη αποδοχή η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης διαμετακόμισης.

Ταυτόχρονα, μέσα από τον πλήρως ενημερωμένο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr) κάθε ενδιαφερόμενος έχει αξιόπιστη ενημέρωση για φορολογικά και λοιπά θέματα όπως: αποτελέσματα της Εκκαθάρισης Φόρου Εισοδήματος, αναζήτηση νομοθετικών διατάξεων και στατιστικών στοιχείων, υπολογισμός αντικειμενικών αξιών, κα.

Για αμεσότερη και τεχνολογικά εξελιγμένη επικοινωνία με πολίτες και επιχειρήσεις, η ΓΓΠΣ χρησιμοποιεί εναλλακτικά κανάλια παροχής υπηρεσιών όπως:

  • αυτόματη ενημέρωση για την εκκαθάριση και έγκαιρη υπενθύμιση της υποχρέωσης καταβολής των δόσεων, μέσω κινητού τηλεφώνου (M-taxis)
  • αυτόματη έκδοση φορολογικής ενημερότητας, εκκαθαριστικού σημειώματος και χορήγηση εντύπων μέσω fax (Taxisphone).

Ο βαθμός αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών καταδεικνύεται από απτά αποτελέσματα. Κατά το 2007, παρουσιάστηκε αύξηση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές 27% από το 2006 και 274% από το 2003. Αντίστοιχα, ο αριθμός των εγγεγραμμένων χρηστών παρουσίασε αύξηση 15% σε σχέση με το 2006 και 99% από το 2003.

Στο πλαίσιο μελέτης του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας που δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 2008, αναλύθηκαν στοιχεία αναφορικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τη ΓΓΠΣ, για την υποβολή φόρου εισοδήματος (Ε1) και ΦΠΑ, με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Ενδεικτικά:

  • Ο αριθμός των πολιτών που υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση ηλεκτρονικά αυξάνει με σταθερά ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τους τακτικούς χρήστες του διαδικτύου στην Ελλάδα.
  • Οι πολίτες που υπέβαλαν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε1 για το έτος 2007 εξοικονόμησαν συνολικά περισσότερες από 635.000 ώρες ή 3.600 παραγωγικούς μήνες, σε σχέση με τη συμβατική μέθοδο υποβολής.
  • Αντίστοιχα, μόνο από την ηλεκτρονική υποβολή της περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης του ΦΠΑ, οι επιχειρήσεις εξοικονόμησαν περισσότερες από 4 εκατ. παραγωγικές ώρες.
  • Ο μέσος χρόνος αναμονής για την παραλαβή εκκαθαριστικού σημειώματος μειώνεται κατά 92% με την ηλεκτρονική υποβολή, σε σχέση με τη συμβατική μέθοδο.

Το συνολικό όφελος για τους πολίτες από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι σημαντικό. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 2007 (Ε1, Ε2, Ε3, ΦΜΥ, ΦΠΑ, Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων κλπ), εκτιμάται ότι σε ένα μόνο έτος εξοικονομήθηκαν περίπου 9,5 εκατ. παραγωγικές ώρες, που αντιστοιχούν σε 180 εκατ. ευρώ.

Η γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών συνεχίζει την ανάπτυξη νέων εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που εξυπηρετούν χωρίς γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς. Η προσπάθεια αυτή είναι διαχρονική και τεχνοκρατική, ώστε τα ευεργετήματα της τεχνολογίας να αξιοποιούνται για την πραγματική βελτίωση της ποιότητας ζωής.
*Ο κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος είναι γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων.